Privacy Policy

Bardzo trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, ile kosztuje budowa domu jednorodzinnego. Budowa domu i jej koszty są bezpośrednio związane ze skomplikowaniem projektu, jego powierzchnią, kubaturą, rodzajami użytych materiałów i instalacji. Planowanie budowy domu warto rozpocząć od ustalenia budżetu i skonfrontowania go z potrzebami, co jest możliwe, gdy uzyska się szczegółowy kosztorys budowy na podstawie wybranego projektu. Dopiero po dokładnym przeanalizowaniu wyceny budowy domu należy szukać ewentualnych oszczędności i alternatywnych rozwiązań technologicznych, materiałowych i instalacyjnych.

Wymarzony dom można zbudować systemem gospodarczym, czyli samodzielnie, bądź zlecić firmie specjalizującej się w kompleksowej budowie domów. Pierwsze rozwiązanie wiąże ze sobą niższe koszty, jednak wymaga od przyszłego posiadacza własnego domu pełnego zaangażowania w proces realizacji i nie daje gwarancji na to, że prace będą odpowiednio przeprowadzone.

O ile koszt budowy do stanu surowego bądź deweloperskiego jest możliwy do oszacowania z niedużym ryzykiem błędu, to w przypadku wykończenia wnętrz jest to praktycznie niemożliwe. Szeroki wachlarz możliwości dają bardzo różne materiały wykończeniowe i instalacyjne, co jest całkowicie uzależnione od wyborów Inwestora dotyczących samej estetyki.

Obecnie standardem stało się udostępnianie szacunkowej kwoty dotyczącej realizacji domu jednorodzinnego przez pracownię, która go przygotowała, więc jego przyszły posiadacz może określić rząd wielości kosztów przed zakupem projektu.

The field of activity of Espiro Property is the implementation part, that is, comprehensive home construction up to the building shell stage or pre-finishing stage, throughout Poland. The construction of a home up to the open building shell stage encompasses wall construction, chimney installation, building internal stairs and carrying out the roof framing, together with roofing. Closed building shell stage additionally features the installation of external windows and doors. The works within the scope of the pre-finishing stage include the distribution and execution of electrical, water supply, sewage and central heating systems, internal plastering, floorings and attic heat insulation, and facade work.

On the basis of the design documentation, our cost estimate personnel prepares a noncommittal and free offer that includes all the constituents of the construction and that form the basis for starting collaboration.

We take over all the obligations related to the home construction process, limiting the involvement of our Investors solely to the acceptance of individual stages of works. We relieve the Investor of the burden of constant supervision over the construction work being performed, thanks to which they can focus on the more pleasant part of the construction – planning interior finishing and selecting decorative elements.

Being aware of how important the role of teams that perform the construction work are, we provide only construction crews that are proven and competent, undergo systematic trainings, and are under constant supervision. We focus on quality and safety and thus we use only the best quality materials and proven technologies. Thanks to the appropriate organisation and attention to details, the number of our satisfied Clients grows larger with every subsequent implementation.

The Espiro Interior department will handle interior finishing, which is the final execution stage of your dream home. It will help prepare the interior that reflects your character, while ensuring at the same time, comfortable everyday use.

Our architects will prepare 3 arrangement concepts on the basis of a detailed interview regarding ideas and inspirations. They will include functional layouts of rooms, arrangement of furniture and equipment, and initial layouts of floors and decorative elements.

On the basis of the concept the final version including a 3D visualisation of the selected rooms will be created, reflecting in full, the needs of the Investor.

During visualisation all the interior elements are selected and specific materials are chosen on the basis of samples. This enables for the juxtapostion and checking of various multiple concepts without repeated and onerous visits to various DIY stores. These arrangements result in working plans and specifications and a cost estimate, which helps save time and avoid unforeseen costs.

After becoming familiar with the landscape of the land plot and conducting a detailed interview with the Client, Espiro Exterior will handle the planning of a functional layout of the garden, encompassing a representative area, recreation and relaxation area, communication area and isolation area.

By adjusting to the individual arrangements based on the Client’s inspirations, a landscape architect will prepare the initial concept which, depending on the scope commissioned, will include elements such as: surfaces, building entrance layout, terraces, garden furniture and fencing carried out using the necessary technology.

They will also plan the planting the greenery and eagerly handle the design of garden furniture such as a summerhouse, pergola or utility shed, as well as water elements such as a swimming pool, jacuzzi, stream or water hole.

The garden design also encompasses the utilisation of rainwater, and automatic irrigation, lighting and electricity schemes, together with an indication of the appropriate lamp types.

On the basis of the accepted concept the complete working plans and specifications for all disciplines will be elaborated, which, after the supplementation of a 3D visualisation, will enable the presentation of the final effect of the work already before the commencement of implementation.

A detailed cost estimate will be prepared on this basis, including a detailed list of materials, thanks to which the Investor will be able to avoid unexpected additional costs related to building their dream garden.

The DOMO website was created in order to accumulate, in a single place, the designs of single-family houses, semi-detached houses and garages. The Clients may choose from among single-storey and multi-storey houses in either a modern or traditional style.

The advanced search system enables us to find exactly the kind of design that can meet the Investor’s expectations. To the Clients who want their house to be unique, we offer the possibility of implementing an individual design exactly in accordance with their preferences.

The next stage that will be handled by specialists from the DOMO website is conducting adaptation of the design chosen, which is necessary for to start construction. The introduction of any necessary changes and including building a map intended for design purposes will result in land plot development design. At that stage the authorised architect and builder can also introduce changes to the design in order to adjust the home layout to the individual needs of the Investor. The design, so prepared, constitutes the basis for handling the formalities that enable us to obtain the construction permit, which is also included within the scope of services offered by the DOMO website.

Espiro Property, together with its Interior and Exterior departments, is a dynamically developing company, the origins of which date back to 1978. Our activity focuses on comprehensive construction of single- and multi-family buildings at the request of individual Clients.

Our work results in implementations throughout Poland. The complete process of investment handling is possible thanks to collaborations with Espiro Interior, Espiro Exterior and the DOMO website. Through the 40 years of our activity we have kept expanding and adjusting the scope of services offered to the needs of the market, while at the same time enjoying the trust of new Clients.

We offer a comprehensive service, starting with support in design choice, though adaptation and handling the formal matters related to obtaining the construction permit, and ending with design and execution of interiors and gardens.

Every stage of works is subject to individual arrangements supported by our counsellors, who are eager to help with the selection process based on the needs of the Investor.

After delivering a complete design of the architecture and structure, our specialists are ready to perform a detailed cost estimate of the execution of your building. They will prepare each offer on the basis of your individual preferences communicated to you during the meeting or via e-mail or telephone. The presented cost estimate will be completely free-of-charge and noncommittal. 


During the meeting, after an initial analysis of the design, the account manager may suggest the appropriate material and technological solutions for a given execution. Our objective is for the home be designed to meet all of your requirements in full and therefore we will gladly point out the advantages and disadvantages of individual options.


Afterwards, within a short time, we will prepare a comprehensive offer encompassing the cost of execution of the individual stages including:

 • materials
 • labour
 • transport
 • hardware
 • supervision by construction site manager
 • rest and refreshment facilities for workers
 • or another stage tailored to your individual needslorem ipsum dolor sit amet

Po zapoznaniu się z ukształtowaniem działki i szczegółowym wywiadem z Klientem, Espiro Exterior zajmie się zaplanowaniem układu funkcjonalnego ogrodu, obejmującego strefy: reprezentacyjną, rekreacyjno-wypoczynkową, komunikacyjną oraz izolacyjną.

Dostosowując się do indywidualnych ustaleń opartych na inspiracjach Klienta architekt krajobrazu przygotuje koncepcję wstępną, która w zależności od zleconego zakresu będzie zawierać elementy takie jak: nawierzchnie, aranżacja wejścia do budynku, tarasy, meble ogrodowe i ogrodzenie w dowolnej technologii.

Szczegółowo rozplanuje nasadzenia roślinne, a także chętnie zajmie się zaprojektowaniem elementów małej architektury, którymi są altana, pergola lub komórka gospodarcza, a także elementami wodnymi takimi jak basen, jacuzzi, strumień czy oczko wodne.

Projekt ogrodu obejmuje także zagospodarowanie wody deszczowej, schematy automatycznego nawadniania, oświetlenia i elektryki wraz ze wskazaniem odpowiednich lamp.

Na bazie zaakceptowanej koncepcji zostanie sporządzony kompletny projekt wykonawczy wszystkich branż, który uzupełniony o wizualizacje 3D pozwoli przedstawić finalny efekt prac jeszcze przed rozpoczęciem realizacji.

Na jego podstawie zostanie przygotowany szczegółowy kosztorys, obejmujący dokładny spis materiałów, dzięki któremu Inwestor uniknie niespodziewanych kosztów dodatkowych, związanych z budową wymarzonego ogrodu.

Dział Espiro Interior zajmie się wykończeniem wnętrz, co jest finalnym etapem realizacji wymarzonego domu. Pomoże przygotować wnętrze, które odzwierciedli Twój charakter zapewniając przy tym komfort codziennego użytkowania.

Na podstawie szczegółowego wywiadu dotyczącego pomysłów i inspiracji nasz architekt przygotuje 3 koncepcje aranżacji. Znajdą się na nich plany funkcjonalne pomieszczeń, rozmieszczenie mebli i sprzętów oraz wstępne układy podłóg i elementów dekoracyjnych.

Na bazie koncepcji powstanie ostateczna wersja wraz z wizualizacjami 3D wybranych pomieszczeń, która będzie w pełni odpowiadać potrzebom Inwestora.

Podczas wizualizowania wybierane są wszystkie elementy wnętrza, a jednocześnie na podstawie próbek zostają dobrane konkretne materiały. Pozwala to na zestawienie i sprawdzenie wielu różnych koncepcji bez wielokrotnego i uciążliwego odwiedzania kolejnych marketów budowlanych. Wynikiem ustaleń jest projekt wykonawczy wraz z kosztorysem, co pozwoli zaoszczędzić czas i uniknąć nieprzewidzianych kosztów.

Obszar działalności Espiro Property stanowi część realizacyjna, czyli kompleksowa budowa domu do stanu surowego bądź deweloperskiego, na terenie całego kraju. Budowa domu do stanu surowego otwartego obejmuje wymurownie ścian, instalację kominów, wylanie schodów wewnętrznych i wykonanie więźby dachowej wraz z pokryciem. Stan surowy zamknięty jest rozszerzony o montaż okien i drzwi zewnętrznych. Prace w zakresie stanu deweloperskiego to rozprowadzenie instalacji elektrycznychwod-kan i C.O., wykonanie tynków wewnętrznych, wylanie posadzek, ocieplenie poddasza i prace elewacyjne.

Na podstawie dokumentacji projektowej nasi kosztorysanci przygotowują niezobowiązującą i bezpłatną ofertę zawierającą wszystkie składowe elementy budowy, która jest podstawą do rozpoczęcia współpracy.

Przejmujemy wszystkie obowiązki związane z procesem budowy domu, ograniczając zaangażowanie naszych Inwestorów jedynie do wykonywania odbiorów poszczególnych etapów prac. Zdejmujemy ciężarobowiązek ciągłego nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi dzięki czemu Inwestor może skupić się na przyjemniejszej części budowy – planowaniu wykończenia wnętrza i doboru elementów ozdobnych.

Świadomi tego, jak ważną rolę pełnią zespoły wykonujące prace budowlane zapewniamy wyłącznie kompetentne, podlegające systematycznym szkoleniom i sprawdzone ekipy budowlane będące pod stałym nadzorem. Stawiając na jakość i bezpieczeństwo korzystamy wyłącznie z najlepszych materiałów i sprawdzonych technologii. Dzięki odpowiedniej organizacji i dbałości o szczegóły grono naszych zadowolonych Klientów poszerza się z każdą kolejną realizacją.

Serwis DOMO powstał z myślą, aby w jednym miejscu zgromadzić projekty domów jednorodzinnych, bliźniaków i garaży. Klienci mogą wybierać spośród domów parterowych i piętrowych w stylu nowoczesnym lub tradycyjnym.

Zaawansowany system wyszukiwania pozwala znaleźć dokładnie taki projekt, jaki spełni oczekiwania Inwestora. Klientom, którym zależy na tym, aby ich dom był niepowtarzalny oferujemy możliwość wykonania projektu indywidualnego dokładnie na podstawie ich preferencji.

Kolejnym etapem, jakim zajmą się specjaliści z serwisu DOMO jest przeprowadzenie adaptacji wybranego projektu, która jest konieczna, aby rozpocząć budowę. Wynikiem wprowadzenia niezbędnych zmian i wpisania budynku na mapę do celów projektowych będzie projekt zagospodarowania działki. Na tym etapie uprawniony architekt i konstruktor mogą również wprowadzić do projektu zmiany dostosowując układ domu do indywidualnych potrzeb Inwestora. Tak przygotowany projekt jest podstawą do zajęcia się formalnościami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę, co również jest w zakresie usług serwisu DOMO.

Espiro Property rozszerzona o działy Interior i Exterior jest dynamicznie rozwijającą się spółką, której początki sięgają 1978 roku. Nasza działalność skupia się na kompleksowej budowie domów jedno i wielorodzinnych na zlecenie Klientów indywidualnych.

Wynikiem naszej pracy są realizacje na terenie całej Polski. Pełny proces obsługi inwestycji jest możliwy dzięki współpracy z Espiro Interior i Espiro Exterior oraz serwisowi DOMO. Działając od 40 lat wciąż poszerzamy i dostosowujemy do potrzeb rynku zakres oferowanych usług równocześnie ciesząc się zaufaniem kolejnych Klientów.

Oferujemy kompleksową obsługę, począwszy od pomocy w wyborze projektu poprzez adaptację i przeprowadzenie spraw formalnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę, po projekt i realizację wnętrz i ogrodów.

Każdy etap prac podlega indywidualnym ustaleniom wraz z pomocą naszych doradców, którzy chętnie wspierają proces wyboru na podstawie potrzeb Inwestora.

Nasi specjaliści po dostarczeniu pełnego projektu architektury i konstrukcji są gotowi wykonać szczegółową wycenę realizacji Twojego budynku. Każdą ofertę przygotują na podstawie Twoich indywidualnych preferencji przekazanych w trakcie spotkania, bądź mailowo i telefonicznie. Przedstawiony kosztorys będzie bezpłatny i całkowicie niezobowiązujący.

Opiekun klienta w trakcie spotkania, po wstępnym przeanalizowaniu projektu, może zaproponować odpowiednie rozwiązania materiałowe i technologiczne dla danej realizacji. Naszym celem jest, aby planowany dom całkowicie spełniał Twoje wymagania, więc chętnie wskażemy wady i zalety poszczególnych możliwości.

Następnie w krótkim czasie przygotujemy kompleksową ofertę obejmującą koszt realizacji poszczególnych etapów, który będzie zawierał:

 • materiały
 • robociznę
 • transport
 • sprzęt
 • nadzór kierownika budowy
 • zaplecze socjalne dla pracowników
 • inne na podstawie indywidualnych ustaleń